I. Toepassingsgebied

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Van Andel Tekst en Vertaling, hierna te noemen ‘opdrachtnemer’ en een opdrachtgever waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover beide partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen om van deze voorwaarden af te wijken.

Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met opdrachtnemer, wanneer opdrachtnemer voor de uitvoering van een opdracht gebruik maakt van diensten van derden.

Indien opdrachtnemer geen strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen in deze voorwaarden niet van toepassing zijn of dat opdrachtnemer het recht zou verliezen, in andere gevallen strikte naleving van de bepalingen in deze voorwaarden te verlangen.

Indien er tussen partijen een situatie ontstaat die niet geregeld is in deze algemene voorwaarden, dan dient de situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk onwerkzaam zijn, wordt er een vervangende bepaling opgenomen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling nastreeft. De overige bepalingen blijven van kracht.

II. Offerte, overeenkomst en opdracht

Alle offertes en aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend en gelden voor een termijn van vier weken, tenzij opdrachtnemer en opdrachtgever anders overeenkomen.

Opdrachtnemer kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat een offerte, aanbieding of een onderdeel ervan een vergissing bevat.

Alle offertes en aanbiedingen zijn exclusief de wettelijk vastgestelde btw, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

De overeenkomst komt tot stand na schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever. Deze aanvaarding kan plaatsvinden door middel van het ondertekenen van een opdrachtbevestiging of, indien er geen opdrachtbevestiging is verstrekt, door schriftelijke bevestiging van de opdracht door opdrachtnemer. Hierbij wordt e-mail ook als schriftelijk beschouwd.

Opdrachtgever is degene die de opdracht aan opdrachtnemer heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever duidelijk te kennen heeft gegeven, te handelen uit naam en voor rekening van een derde en naam en adres van deze derde tegelijkertijd met het verstrekken van de opdracht aan opdrachtnemer zijn doorgegeven.

Indien opdrachtnemer na aanvaarding van de opdracht niet binnen 24 uur kan beschikken over de volledige tekst of indien er fundamentele wijzigingen worden aangebracht door opdrachtgever, dan is opdrachtnemer gerechtigd de opdracht alsnog te weigeren of het honorarium of de levertermijn aan te passen.

III. Uitvoering van de opdracht

Opdrachtnemer dient de opdracht naar eer en geweten en beste kunnen uit te voeren en te beschikken over de vakkennis die van belang is voor de opdracht en het doel ervan.

Opdrachtnemer heeft voor het uitvoeren van een opdracht het recht om gebruik te maken van diensten van derden.

Alle door de opdrachtgever verstrekte informatie wordt door opdrachtnemer vertrouwelijk behandeld. Eventuele medewerkers van opdrachtnemer zijn eveneens verplicht tot geheimhouding. Opdrachtnemer is echter niet aansprakelijk voor mogelijke schending van de geheimhouding door eventuele medewerkers, indien opdrachtnemer aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen voorkomen.

Deze bepaling is ook van toepassing op alle door opdrachtnemer ingehuurde derde partijen.

Op verzoek van opdrachtnemer verstrekt opdrachtgever nadere informatie, documentatie en terminologie over de te vertalen tekst.

Opdrachtnemer mag ervan uitgaan dat de door opdrachtgever verstrekte gegevens juist en volledig zijn en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, als deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn.

IV. Termijn en tijdstip van levering

Opdrachtgever en opdrachtnemer komen per overeenkomst een termijn overeen, waarop de vertaling of tekst geleverd dient te worden. Opdrachtnemer dient opdrachtgever per omgaande op de hoogte te brengen, indien tijdige levering niet mogelijk is.

Bij overschrijding van een toegezegde, extra levertermijn heeft opdrachtgever het recht, de overeenkomst eenzijdig te ontbinden, indien redelijkerwijs niet langer kan worden gewacht op levering van de opdracht. Opdrachtnemer is in dit geval niet gehouden tot enige schadevergoeding.

Redelijkerwijs mag ervan worden uitgegaan dat levering heeft plaatsgevonden op het moment dat de opdracht persoonlijk is afgeleverd of is verzonden per reguliere post, modem, telefax of koerier. Levering per elektronische post wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat het medium de verzending heeft bevestigd.

V. Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door opdrachtnemer aangegeven wijze en in de valuta waarin de factuur is gesteld, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtnemer is gerechtigd verzamelfacturen op te stellen.

Indien opdrachtgever in gebreke blijft in tijdige betaling van de factuur, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In dit geval komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is.

VI. Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor schade die het directe en aantoonbare gevolg is van een opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming.

Deze aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde van de desbetreffende opdracht exclusief de wettelijk vastgestelde btw.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van documenten of gegevensdragers die door opdrachtgever voor uitvoering van de werkzaamheden ter beschikking zijn gesteld.

Opdrachtgever dient opdrachtnemer te vrijwaren van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde materiaal, voor zover op dit gebied aansprakelijkheid van opdrachtnemer bestaat.

VII. Eigendomsvoorbehoud, intellectuele eigendom

Opdrachtnemer behoudt het auteursrecht op door opdrachtnemer vervaardigde vertalingen en andere teksten, tenzij anders overeengekomen.

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs-, of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met uitvoering van een opdracht.

VIII. Reclames

Klachten over het geleverde materiaal dienen door opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan opdrachtnemer. Dit ontslaat opdrachtgever echter niet van zijn verplichting tot betaling.

Indien de klacht gegrond is, zal opdrachtnemer binnen een redelijke termijn het geleverde materiaal verbeteren, vervangen of aanvullen. Is dit redelijkerwijs niet mogelijk, zal opdrachtnemer een reductie op de overeengekomen prijs verlenen.

Het recht op reclame vervalt indien opdrachtgever het geleverde materiaal heeft bewerkt of voor bewerking heeft doorgeleverd aan een derde partij.

IX. Toepasselijk recht en depositie

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien een overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland is uitgevoerd of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woon- en/of vestigingsplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

Partijen zullen pas een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg ervan.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi- , Eem- en Flevoland, postbus 10318, 1301 AH Almere.

© 2016 - 2021 Van Andel administratieve dienstverlening | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel