Algemene voorwaarden Van Andel administratieve dienstverlening

I. Toepassingsgebied

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Van Andel administratieve dienstverlening, hierna te noemen ‘opdrachtnemer’ en een opdrachtgever waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover beide partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen om van deze voorwaarden af te wijken.

Toepasselijkheid van eventuele door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met opdrachtnemer, wanneer opdrachtnemer voor de uitvoering van een opdracht gebruik maakt van diensten van derden.

Indien opdrachtnemer geen strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen in deze voorwaarden niet van toepassing zijn of dat opdrachtnemer het recht zou verliezen, in andere gevallen strikte naleving van de bepalingen in deze voorwaarden te verlangen.

Indien er tussen partijen een situatie ontstaat die niet geregeld is in deze algemene voorwaarden, dan dient de situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk onwerkzaam zijn, wordt er een vervangende bepaling opgenomen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling nastreeft. De overige bepalingen blijven van kracht.

II. Offerte, overeenkomst en opdracht

Alle offertes en aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend en gelden voor een termijn van vier weken, tenzij opdrachtnemer en opdrachtgever anders overeenkomen.

Opdrachtnemer kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat een offerte, aanbieding of een onderdeel ervan een vergissing bevat.

Alle offertes en aanbiedingen zijn exclusief de wettelijk vastgestelde btw, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

De overeenkomst komt tot stand na schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever. Deze aanvaarding kan plaatsvinden door middel van het ondertekenen van een opdrachtbevestiging of, indien er geen opdrachtbevestiging is verstrekt, door schriftelijke bevestiging van de opdracht door opdrachtnemer. Hierbij wordt e-mail ook als schriftelijk beschouwd.

Opdrachtgever is degene die de opdracht aan opdrachtnemer heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever duidelijk te kennen heeft gegeven, te handelen uit naam en voor rekening van een derde en naam en adres van deze derde tegelijkertijd met het verstrekken van de opdracht aan opdrachtnemer zijn doorgegeven.

Een opdracht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking ervan blijkt dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

Voor het ontbinden van de opdracht wordt een maand opzegtermijn in acht genomen. Dit geldt voor zowel opdrachtnemer als opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. In geval van betaalverzuim door opdrachtgever, is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst per direct te beëindigen.

Opdrachtnemer is gerechtigd gedurende de overeenkomst de algemene voorwaarden te wijzigen. Indien er een wijziging plaatsvindt, zal opdrachtgever hier vooraf van in kennis worden gesteld, waarna opdrachtgever gerechtigd is de overeenkomst per direct te beëindigen.

III. Uitvoering van de opdracht

Opdrachtnemer dient de opdracht naar eer en geweten en beste kunnen uit te voeren en te beschikken over de vakkennis die van belang is voor de opdracht en het doel ervan.

Opdrachtnemer heeft voor het uitvoeren van een opdracht het recht om gebruik te maken van diensten van derden.

Alle door de opdrachtgever verstrekte informatie wordt door opdrachtnemer vertrouwelijk behandeld. Eventuele medewerkers van opdrachtnemer zijn eveneens verplicht tot geheimhouding. Opdrachtnemer is echter niet aansprakelijk voor mogelijke schending van de geheimhouding door eventuele medewerkers, indien opdrachtnemer aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen voorkomen.

Deze bepaling is ook van toepassing op alle door opdrachtnemer ingehuurde derde partijen.

Opdrachtnemer mag ervan uitgaan dat de door opdrachtgever verstrekte gegevens juist en volledig zijn en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, als deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn.

IV. Tarieven

Opdrachtgever betaalt aan opdrachtnemer het vooraf vastgestelde abonnementstarief volgens de tabel zoals deze vermeld staat op de website, en zoals deze vermeld staat in de offerte. Dit tarief geldt bij aangaan van de overeenkomst voor het lopende boekjaar. Opdrachtgever komt dus niet halverwege een boekjaar in een hogere tariefsklasse als uit zijn/haar omzet blijkt dat dit wel zo zou moeten zijn volgens de tabel.

Door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever betaalde bijkomende kosten, bijvoorbeeld reiskosten, kosten externe adviseur, worden doorberekend aan opdrachtgever en apart op de factuur vermeld. Dit wordt vooraf met opdrachtgever overlegd.

Opdrachtnemer is gerechtigd periodiek een factuur te versturen.

V. Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door opdrachtnemer aangegeven wijze en in de valuta waarin de factuur is gesteld, tenzij anders overeengekomen.

Indien opdrachtgever in gebreke blijft in tijdige betaling van de factuur, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In dit geval komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is.

VI. Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor schade die het directe en aantoonbare gevolg is van een opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming.

Deze aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot een bedrag gelijk aan de waarde van het abonnement van enig boekjaar van de desbetreffende opdracht exclusief de wettelijk vastgestelde btw.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van documenten of gegevensdragers die door opdrachtgever voor uitvoering van de werkzaamheden ter beschikking zijn gesteld.

Opdrachtgever dient opdrachtnemer te vrijwaren van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde materiaal, voor zover op dit gebied aansprakelijkheid van opdrachtnemer bestaat.

VII. Eigendomsvoorbehoud, intellectuele eigendom

Opdrachtnemer behoudt het recht van alle intellectuele eigendom met betrekking tot producten die voortvloeien uit de geest van opdrachtnemer en welke door opdrachtnemer ontwikkeld zijn in het kader van de uitvoering van de opdracht.

VIII. Reclames

Klachten over verrichte werkzaamheden dienen door opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan opdrachtnemer. Dit ontslaat opdrachtgever echter niet van zijn verplichting tot betaling.

Indien de klacht gegrond is, zal opdrachtnemer binnen een redelijke termijn de afgekeurde werkzaamheden opnieuw verrichten of aanvullen. Is dit redelijkerwijs niet mogelijk, zal opdrachtnemer een reductie op de overeengekomen prijs verlenen.

Het recht op reclame vervalt indien opdrachtgever het geleverde materiaal heeft bewerkt of voor bewerking heeft doorgeleverd aan een derde partij.

IX. Toepasselijk recht en depositie

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien een overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland is uitgevoerd of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woon- en/of vestigingsplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

Partijen zullen pas een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg ervan.

 

 

© 2016 - 2021 Van Andel administratieve dienstverlening | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel